Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS
Artikel 1: Definities
1.1 Financiële Dienstverlener B.V.:
Assurantiekantoor M.C. Keeman BV gevestigd te Grootebroek aan de Zesstedenweg 188, 1613KD,
hierna te noemen: “FD”.
1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met
wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan FD verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het
afsluiten van een Financieel Product.
1.4 Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig
in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover FD adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of
die hij op basis van een overeenkomst beheert.
1.5 Aanbieder:
De leverancier van een financieel product.
Artikel 2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment
dat FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. FD is
bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor
het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
2.2 Alle aan FD verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door haar uitgevoerd,
ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij FD werkzame
persoon zal worden uitgevoerd.
2.3 Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD, niet tot
resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn
overeengekomen anders blijkt.
2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar
verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van
FD en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde
bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor FD werkzaam zijn.
2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of
offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door FD zonder
voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen FD
3.1 Door FD namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij
daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de
betreffende Aanbieder.
1
3.2 Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de
eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten
ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen
onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte
heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de
maandlasten verschaffen.
3.3 Door FD aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde
veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een
offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening
van de maandlasten verschaffen.
Artikel 4: Communicatie
4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen
dat dit bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een
automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door FD verstrekte
informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD gegeven advies in het kader van
een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van FD het tegendeel blijkt of
het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop vertrouwen dat
Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder
begrepen diens e-mailadres.
Artikel 5: Inschakeling derden
5.1 Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te
maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan
Opdrachtgever.
5.2 Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door
externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten,
fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de
selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk
voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
5.3 FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de
uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als
externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe
administratiebureaus etc.
Artikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan
Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen FD en
Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel
een combinatie daarvan.
6.2 FD is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnements- kosten, jaarlijks per 1
januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een
vast percentage zoals overeengekomend door FD en opdrachtgever.
2
6.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan
Opdrachtgever doorberekend. FD is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen
wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of
diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs
van FD beïnvloeden.
6.4 In het geval FD werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door
Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens FD start met de uitvoering van de Opdracht
6.5 Facturen van FD dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op
de door FD voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders
vermeldt.
6.6 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig
betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren
deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten
hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak
waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. FD is in deze gevallen nimmer
aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.
6.7 Verrekening door Opdrachtgever van door FD voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen
met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door
Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover
de tegenvordering door FD uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is
vastgesteld.
6.8 Indien Opdrachtgever de door FD in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over
het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na
ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van
haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding
van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal €
6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:
– Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van €40,00;
– Over de volgende € 2.500,00: 10%;
– Over de volgende € 5.000,00: 5%
– Over de volgende € 190.000,00: 1%
– Over het meerdere: 0,5%
6.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente
en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.10 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD-aanleiding geeft, is FD
bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid
voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan FD die hij
nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere,
doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de
gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang,
het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat FD haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of
dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
7.2 FD kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien
Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
3
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of
niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD zijn gesteld, of indien Opdrachtgever
op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd over te gaan tot
opschorting van de uitvoering van de Opdracht.
7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan
FD verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg
heeft dat FD meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast FD het
met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.
7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis
waarvan FD de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene)
polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te
beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te
gaan.
Artikel 8: Aansprakelijkheid van FD
8.1 Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de
uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD te
dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in een specifiek
geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar
werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot
maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de
Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar dienstverlening
aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare beperkt tot de
door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
8.4 FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als
gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
8.5 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door FD gebruikte
software of andere computerprogrammatuur.
8.6 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door
Opdrachtgever aan FD verzonden (email)berichten FD niet hebben bereikt.
8.7 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de
Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling
van FD, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.
8.8 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat
een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is
verstreken.
8.9 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er
niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken
gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.
4
8.10 In het geval FD adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een
belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft FD een prognose ten aanzien
van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD
is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit
uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van)
resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is FD niet aansprakelijk voor
schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen
enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor schade welke veroorzaakt is
door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met FD indien FD zelfs na
deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens
Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding
en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever
te worden nagekomen.
Artikel 9: Overmacht
9.1 FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD redelijkerwijze niet
mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane veranderingen in de bij het aangaan der
verplichtingen bestaande omstandigheden.
9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet als toerekenbaar
en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers,
onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting,
relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden,
vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD kan
worden gevergd.
Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
10.1 Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden gebruikt of
verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar
verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor
zover FD op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om
de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d.
van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het
betreffende bestand verwijderen.
Artikel 11: Klachteninstituut
11.1 FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer
300.001970. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de
onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies
worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke
rechter.
11.2 FD conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te
geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,-
(zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil
genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft FD de mogelijkheid om niet mee te werken aan een
bindend advies.
5
Artikel 12: Verval van recht
12.1 Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van FD, te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 13: Diversen
13.1 Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
13.5 FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door FD genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.
13.6 Uw persoonsgegevens
In het kader van de opdracht zullen wij diverse persoonsgegevens van u verwerken. Wij verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Wanneer u meent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de heersende privacywetgeving verwerken, verzoeken wij u dit aan ons mee te delen